Hướng dẫn trang trí - nội dung chương trình lễ kết

Ngày đăng: 12/07/2011 9:14:15

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ
------------

 

 

HƯỚNG DẪN
TRANG TRÍ - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

( Theo điểm 13( 13.1)c và điểm 3(3.12)d
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006
của Ban Tổ chức Trung ương)

 

1-Trang trí (nhìn từ dưới lên)
- Khẩu hiệu trên cùng:   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
- Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( bên trái)
- Ảnh C.Mác và V.I.Lênin ( bên phải)
- Tiêu đề dưới:
                                        CHI BỘ ……….
                                        LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

2- Nội dung chương trình buổi lễ kết nạp Đảng:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Người vào đảng đọc đơn xin vào Đảng.
- Đại diện đảng viên được phân công, giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào đảng.
- Đại diện ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đảng đứng nghiêm)
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
- Đại diện Chi uỷ nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
- Đại diện Đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến.
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 

Văn phòng Đảng uỷ