Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội Chi Bộ

Ngày đăng: 12/07/2011 9:14:46

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

------------

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ

(Theo điểm 13 (13.1) c,d, Hướng dẫn số 03 – HD/BTCTW

Ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương)

•  Trang trí:

•  Trên cùng là khẩu hiệu:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

Các khẩu hiệu hành động của chi bộ.

•  Cờ, ảnh lãnh tụ:

- Treo cờ (nhìn từ dưới lên): Cờ Tổ quốc bên phải, cờ Đảng bên trái.

- Ảnh C.Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông (nhìn từ dưới lên). Vị trí của hai ảnh như sau: ảnh C.Mác bên trái, V.I.Lênin bên phải.

- Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc (nếu không có tượng thì thay bằng ảnh). Phía dưới tượng Bác đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.

3- Tiêu đề đại hội: Đặt dưới ảnh C.Mác, V.I.Lênin:

CHI BỘ……

ĐẠI HỘI LẦN THỨ ….

NHIỆM KỲ ….

(nếu đại hội 2 vòng thì ghi “ Vòng 1”, “ Vòng 2”)

•  Quy trình tiến hành đại hội chi bộ:

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Thông qua chương trình, quy chế làm việc.

- Bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội, bầu thư ký.

- Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Đọc báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ.

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

- Thảo luận báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ và văn kiện của cấp trên (nếu có)

- Phát biểu ý kiến của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho ơhù hợp)

- Thực hiện bầu cử cấp uỷ mới ( bầu ban kiểm phiếu và thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Bộ Chính trị)

- Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động.

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

Văn phòng đảng uỷ