DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤPTHỰC HIỆN NĂM 2006, 2007 VÀ 2008

Ngày đăng: 25/06/2011 17:9:28

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP THỰC HIỆN NĂM 2006, 2007 VÀ 2008

 

 

SốTT

 

Tên,nhiệm vụ KH&CN

 

Cơ quan chủ trì, phối hợp

 

Thời gian(bắt đầu

/kết thúc)

  I.Đề tài cấpNhà nước

 1.  

KX09.06:

Kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội: đặc trưng và kinh nghiệm phát triển

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

(K.KTH)

 

1/05-12/07

 1.  

KX01.05/06-10:
Cơ chế chính sách phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015

GS.TS.Nguyễn Văn Nam

(BGH)

5/07-12/09

 1.  

KX02.02/06-10:

Cơ sở khoa học của việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta giai đoạn 2006-2015

GS.TS.Mai Ngọc Cường

(K.TC)

5/07-12/08

 1.  

KX01.12/06-10

Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế,

GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ

(T/c KT&PT)

2007-2009

 1.  

KX04.09/06-10

Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn

(K.QTKD)

2007-2009

 1.  

KX04.17/06-10

Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa

(P.QLKH&HTQT)

2007-2009

II

Đề tài hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

 1.  

Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách xã hội ở nông thôn của Cộng hoà Liên bang Đức và vận dụng cho Việt Nam

GS.TS.Mai Ngọc Cường

(K.TC)

1/05-12/06

 1.  

Nghiên cứu chính sách của Hungary đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình chuyển đổi kinh tế và vận dụng vào Việt Nam

GS.TSKHLê Du Phong

(V.NCKTPT)

 

5/07-12/08

 1.  

Nghiên cứu chính sách công nghiệp hiện nay của Nhật Bản và một số đề xuất đối với phát triển công nghiệp Việt Nam

TS.Phạm Hồng Chương

(P.QLKH&HTQT)

 

5/07-12/09

III

Đề tài cấp Bộ : Năm 2006

 1.  

B2006.06.01

Hoàn thiện cơ chế tài trợ cho các dự án phát triển tại các tổ chức tín dụng Việt Nam

PGS.TS.Phan Thị Thu Hà

(K.NH-TC)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.02

Một số giải pháp phát triển thị trường khách du lịch Nhật Bản của Hà Nội

TS. Trần Minh Hoà

(K.DL-KS)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.03

Hoàn thiện và vận dụng các hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

TS.Trần Văn Hoè

(K.TM)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.04

Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập trong các trường đại học khối kinh tế

PGS.TS.Mai Quốc Chánh

(P.TC)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.05

Tác động của phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Văn Công

(K. KTH)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.06

Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em nghèo ở Hà Nội (lấy ví dụ ở quận Thanh Xuân)

PGS.TS.Trần Xuân Cầu

(K.LĐ-DS)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.07

Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế của thủ đô Hà Nội đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

TS.Lê Ngọc Thông

(K.M-LN)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.08

Nghiên cứu và ứng dụng một số công cụ xây dựng bài giảng điện tử (e-learning) trên mã nguồn mở phục và đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa

PGS.TS.Đặng Minh ất

(BM. CNTT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.09

Đổi mới đào tạo chuyên ngành kế toán bậc thạc sỹ trong hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

TS.Nguyễn Phương Hoa

(K.KT)

3/06-12/07

 1.  

B2006.06.10

Giải pháp phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá của Hà Nội trong quá trình hội nhập

TS.Nguyễn Văn Tuấn

(K.TM)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.11

Sự biến đổi của các kênh phân phối hàng lương thực – thực phẩm trên thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

PGS.TS. Trương Đình Chiến

(K. MKT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.12

Đổi mới chính sách đầu tư từ ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

PGS.TS.Nguyễn Hữu Tài

(K.NH-TC)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.13

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội sau khi VN gia nhập WTO (giai đoạn 2006-2010)

PGS.TS. Phạm Quang Trung

(V.QTKD)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.14

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

TS.Trần Quý Liên

(K.KT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.15

Quản trị trường đại học theo mô hình cung ứng dịch vụ – nghiên cứu từ góc độ marketing dịch vụ

TS. Vũ Huy Thông

(K.MKT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.16

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá tới phát triển kinh tế của Hà Nội

Ths.

Nguyễn Hữu Đoàn

(K.KT,QLMT&ĐT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.17

Giải pháp tăng cường và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

(K.KH & PT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.18

Văn hoá doanh nhân của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS. Dương Thị Liễu

(K.M-LN)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.19

Hoàn thiện pháp luật thuế của VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

TS. Nguyễn Thanh Thuỷ

(K.LKT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.20

Vai trò của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh và thành phố Việt Nam giai đoạn 2000-2004

PGS.TS.Trần Thọ Đạt

(V.SĐH)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.21

Nghiên cứu công cụ kinh tế (EIS khuyến khích giảm thiểu, táichế, tái sử dụng (3R) chất thải ở Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Thế Chinh

(K.KT,QLMT&ĐT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.22

Chuyển giao công nghệ đào tạo sau đại học về kinh tế và quản lý công từ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trong các trường đại học ở VIệt Nam- bài học kinh nghiệm và những giải pháp định hướng

PGS.TS.Bùi Anh Tuấn

(K.ĐTQT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.23

Động cơ làm việc của công chức thuộc các đơn vị hành chính công trong công cuộc cải cách hành chính

PGS.TS.Mai Văn Bưu

(K.KHQL)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.24

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (lấy ví dụ ở Đồng Nai)

Ths. Ngô Văn Hiền

(P.HCTH)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.25

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức các trường đại học công lập khối kinh tế và quản trị kinh doanh các tỉnh phía Bắc Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Đình Phan (HĐT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.26

Một số giải pháp thu hẹp khoảng cách phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc so với vựng đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Tiến Dũng

(K.KH&PT)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.27

Kinh tế Việt Nam năm 2006 – chất lượng tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

(K.QTKD)

3/06-3/07

 1.  

B2006.06.28

Hoàn thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN

PGS.TS.Nguyễn Văn áng

(V.NCKTPT)

1/06-12/07

 1.  

B2006.06.29

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở các trường đại học khối kinh tế.

GS.TS. Nguyễn Văn Thường

(BGH)

1/06-12/07

 1.  

Xây dựng trang web về hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học kinh tế (các trường đại học kinh tế:www.khoahockinhte.org.vn)

TS. Phạm Hồng Chương

(P.QLKH & HTQT)

1/06-12/06

Năm 2007

 1.  

B2007.06.38

Hoàn thiện chính sách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới 2020

TS. Nguyễn Thanh Hà

(TT.TVKT và KD)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.39

Phát triển các nhà tạo lập thị trường trái phiếu ở Việt Nam

TS. Trần Đăng Khâm

(K.NH-TC)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.40

Những tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

TS. Phan Thị Nhiệm

(K.KH&PT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.41

Hoàn thiện cơ chế quản lý đối với đất công giao cho đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

PGS.TS. Lê Thị Anh Vân

(K.KHQL)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.42

Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả một số dự án đầu tư trong nông nghiệp

PGS.TS.Nguyễn Thị Bạch Nguyệt

(BM. ĐT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.43

Các giải pháp hoàn thiện hạch toán kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

TS.Phạm Thị Bích Chi

(K.KT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.44

Giải pháp tăng cường lan toả và hấp thụ công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sang doanh nghiệp Việt Nam

TS. Nguyễn Quang Hồng

(P.QTTB)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.45

Giải pháp thúc đẩy liên kết phối hợp thu hút đầu tư công nghiệp giữa Hà Nội và các địa phương phụ cận

PGS.TS.Vũ Minh Trai

(P.HCTH)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.46

Cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện chế độ đăng ký kinh doanh hợp nhất ở Việt Nam

PGS.TS. Trần Văn Nam

(K.LKT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.47

Giải pháp phát triển du lịch hội nghị hội thảo (MICE) tại Việt Nam

TS. Trần Đình Hoà

(K.DL-KS)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.48

Marketing công cộng với việc cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải xe buýt công cộng tại Hà Nội

PGS.TS.Vũ Trí Dũng

(K.MKT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.49

Giải pháp tăng số lượng công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Văn Đinh

(V.QTKD)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.50

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản ở VNam

GS.TSKH. Lê Đình Thắng

(K. ĐTKDBĐS)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.51

Đổi mới và ứng dụng phương thức đánh giá lao động và kết quả lao động trong các trường đại học công lập

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

(P.TCCB)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.52

Giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc Việt Nam

TS.Trần Việt Tiến

(K. M-LN)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.53

Phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch ở Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

TS.Nguyễn Văn Mạnh

(K.DL-KS)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.54

Phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của Hà Nội trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

TS. Phan Tố Uyên

(K.TM)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.55

Phát triển một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam theo mô hình tập đoàn tài chính

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

(PQLKH&HTQT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.56

Phương pháp thống kê tài chính ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

TS.Bùi Đức Triệu

(K. TK)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.57

Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống cung ứng giống lợn ở vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO

TS.Vũ Thị Minh

(K.KTNN & PTNT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.58

Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Việt Nam

TS.Từ Quang Phương

(BM.KTĐT)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.59

Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế học bậc đại học tại Việt Nam

PGS.TS.Vũ Kim Dũng

(K.KTH)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.60

Phát triển giáo dục từ xa trong các trường đại học công lập khối kinh tế ở Việt Nam

TS.Trần Đình Toàn

(TT.ĐTTX)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.61

Phát triển nguồn nhân lực – biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới

TS. Trần Việt Lâm

(K. QTKD)

01/07-12/07

 1.  

B2007.06.62

Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam

PGS.TS.Đặng Thị Loan

(BGH)

5/07-12/08

 1.  

B2007.06.63

Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn thủ đô nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm công nghiệp chất lượng cao của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

TS. Phạm Huy Vinh

(K.KTH)

5/07-12/08

 1.  

B2007.06.64

Kinh tế Việt Nam năm 2007 - Năm đầu tiên trở thành thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

(K.QTKD)

 

3/07-3/08

       IV.Đề tài cấp Bộ trọng điểm

* Đề tài cấp Bộ trọng điểm 2006

 1.  

B2006.06.30-TĐ

Vai trò của các trường đại học với sự phát triển của thị trường khoa học – công nghệ ở Việt Nam

PGS.TS.Hoàng Văn Hoa

(P.QLKH&HTQT)

1/06-12/07

 1.  

B2006.06.31-TĐ

Tăng cường liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các tỉnh (thành phố) thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

PGS.TS.Phan Công Nghĩa

(BGH)

1/06-12/07

 1.  

B2006.06.32-TĐ: Những giải pháp sử dụng hiệu quả 1% ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2010.

PGS. TS.Lê Huy Đức

(K.KH&PT)

12/06-12/07

 1.  

B28006.06.33-TĐ

Xây dựng mô hình trung tâm ươm tạo doanh nghiệp trong các trường đại học ở Việt Nam

GS. TS.Nguyễn Thành Độ

(BGH)

 

12/06-12/07

 1.  

B2006.06.34-TĐ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế tiếp cận từ hiệu quả chi ngân sách cho đầu tư phát triển

GS.TS.

Nguyễn Văn Nam

(BGH)

 

12/06-12/07

 1.  

B2006.06.35-TĐ

Xây dựng mô hình toán học để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các đề tài dự án khoa học công nghệ (lấy thí điểm là các đề tài, dự án trọng điểm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PGS.TS.Nguyễn Khắc Minh

(K.KTH)

 

12/06-12/07

 1.  

B2006.06.36-TĐ

Vận dụng bộ tiêu chí xác định trường đại học phục vụ trực tiếp công nghiệp, hiện đại hoá để đánh giá các trường đại học khối kỹ thuật

GS. TSKH.Lê Du Phong

(V.NCKT&PT)

 

12/06-12/07

 1.  

B2006.06.37-TĐ

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ cho các trường đại học

TS. Lê Anh Tuấn

(P.QLKH&HTQT)

12/06-12/07

* Đề tài cấp Bộ trọng điểm 2007

 1.  

B2007.06.65- TĐ

Giải pháp vượt rào phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu bền vững hàng thuỷ sản của VN trong điều kiện là thành viên WTO

PGS.TS. Đỗ Đức Bình

(K.KT&KDQT)

7/07-12/08

 1.  

B2007-06.66- TĐ

Những nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố của VN giai đoạn 2000 -2006 và một số kiến nghị cho giai đoạn tới

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

(V.SĐH)

7/07-12/08

 1.  

B2007.06.67- TĐ

Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

(BM. BH)

7/07-12/08

  V.Đề tài cấp cơ sở

* Đề tài cấp cơ sở năm 2006

 1.  

Nghiên cứu phương pháp xây dựng ngân hàng đề thi các môn Luật tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”

TS. Trần Thị Hoà Bình

(K.LKT)

4/06 - 4/07

 1.  

Xây dựng luận cứ khoa học đào tạo nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Ngọc

(K.ĐTKDBĐS)

4/06 - 4/07

 1.  

Cơ sở khoa học để hoàn thiện nội dung môn học Marketing ngõn hàng.

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

(P.QLKH&HTQT)

4/06 - 4/07

 1.  

Điều chỉnh chính sách thuế đối với sản phẩm nhựa PS/ABS ép phun đáp ứng yêu cầu của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

TS. Tạ Lợi

(K. KT&KDQT)

4/06 - 4/07

 1.  

Vai trò quản lý của chính quyền địa phương đối với phát triển doanh nghiệp hương trấn ở Trung Quốc – Bài học kinh nghiệm.

TS. Bùi Văn Hưng

(V.SĐH)

4/06 - 4/07

 1.  

Quan điểm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho hai ngành công nghiệp ô tô và xe máy Việt Nam.

TS. Hồ Thị Bích Vân

(K.KHQL)

4/06 - 4/07

 1.  

Chính sách huy động nguồn lực cho công nghiệp hoá ở Đài Loan - Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Ths.Trần Khánh Hưng

(K.KTH)

4/06 - 4/07

 1.  

Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam.

Ths. Nguyễn Hữu Đồng

(P.KH-TC)

4/06 - 4/07

 1.  

Hoàn thiện phương pháp giảng dạy môn kế toán máy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS. Trần Thị Song Minh

(K.THKT)

4/06 - 4/07

 1.  

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

(K. TK)

4/06 - 4/07

 1.  

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Thủ đô ngàn năm văn hiến để phát triển Du lịch bền vững tại Hà Nội.

TS. Nguyễn Đình Hoà

(K.DL-KS)

4/06 - 4/07

 1.  

“Công đoàn trường Kinh tế quốc dân 50 năm xây dựng và phát triển”.

PGS.TS. Bùi Huy Thảo

(K. TK)

4/06 - 4/07

 1.  

Đánh giá hệ thống pháp luật thương mại dịch vụ của Việt Nam và những điều chỉnh để phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ths. Nguyễn Vũ Hoàng

(K.LKT)

4/06 - 4/07

* Đề tài cấp cơ sở năm 2007

 1.  

Hoàn thiện nội dung trang web của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế quốc dân.

Ths.Hồ Quỳnh Anh

(P.CTCT&QLSV)

4/07 - 4/08

 1.  

Giải quyết vấn đề tách biệt xã hội: kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam.

Ths. Mai Ngọc Anh

(K.M-LN)

4/07 - 4/08

 1.  

Minh bạch hóa chính sách trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam.

TS. Phạm Văn Hùng

(BM.ĐT)

4/07 - 4/08

 1.  

Hệ thống từ vựngthông dụng trong tiếng Anh kinh tế.

Ths. Hoàng Thị Thúy Ngọc

(K.NNKT)

4/07 - 4/08

 1.  

Định hướng và một số biện pháp thúc đẩyhoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện ra nhập WTO.

TS. Bùi Huy Nhượng

(K.KT&KDQT)

4/07 - 4/08

 1.  

Giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách công cộng bằng xe bus ở Hà Nội.

Ths. Bùi Hoàng Lan

4/07 - 4/08

 1.  

Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại trường đại học kinh tế quốc dân.

TS. Nguyễn Ngọc Quang

4/07 - 4/08

 1.  

Xây dựng phương thức đánh giá môn học của sinh viên – Vận dụng thí điểm đối với Khoa Quản trị kinh doanh trường đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

(K.QTKD)

4/07 - 4/08

 1.  

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ths. Lê Trung Thành

(K.NH-TC)

4/07 - 4/08

 1.  

Hoàn thiện mô hình quản lý Địa chính ở Việt Nam.

Ths. Ngô Thị Phương Thảo

(K.ĐTKDBĐS)

4/07 - 4/08

 1.  

Cải cách cơ chế hành chính nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Ths. Đỗ Hoài Linh

BM.VHKD)

4/07 - 4/08

 1.  

Phân tích thiết kế phần mềm hỗ trợ xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi cho những môn học không tổ chức thi trắc nghiệm tại trường đại học Kinh tế Quốc dân.

GV. Trịnh Hoài Sơn

(K.THKT)

4/07 - 4/08

 1.  

Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với việc ban hành và áp dụng pháp luật ở Việt Nam

Ths. Vũ Văn Ngọc

(K.LKT)

4/07 - 4/08

VI.          Đề tài cấp hợp tác với bên ngoài(số liệu đang cập nhật )

* Đề hợp tác với bên ngoàinăm 2006

 1.  

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Lâm đến 2020

PGS.TS. Vũ ĐìnhThắng

(K.NN&PTNT)

2006

 1.  

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng đến 2020

PGS.TS.Vũ Đình Thắng

(K.NN&PTNT)

2006

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai giai đoạn 2005-2010. Định hướng 2020

PGS.TS.Lê Huy Đức

(K.KH&PT)

2006

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoágiai đoạn 2005-2010. Định hướng 2020

PGS.TS.Lê Huy Đức

(K.KH&PT)

2006

 1.  

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường cho những vùng có tác độ đô thị hoá nhanh ở Bắc Ninh

TS.Nguyễn Thanh Hà

(TT.TVKT&KD)

2006

 1.  

Lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Thủy định hướng phát triển đến năm 2020

TS.Nguyễn Thanh Hà

(TT.TVKT&KD)

2006

 1.  

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của tỉnh Yên Bái sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

TS.Nguyễn Thanh Hà

(TT.TVKT&KD)

2006

 1.  

Chính sách và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng hàng hoá nông sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay

GS.TSKHLương Xuõn Quỳ

 

2006

 1.  

Phát triển thương mại trong hành lang kinh tế Nam Ninh- Lạng Sơn- Hà Nội- Hải Phòng

PGS.TSNguyễn Xuân Quang

2006

 1.  

Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2005- 2015.

GS.TS.Đàm Văn Nhuệ

2006

 1.  

Đề án Xây dựng tuyến phố chuyên doanh hàng Đông Nam Dược tại phố Lãn Ông

PGS.TS.Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2006

 1.  

Đề án Xây dựng tuyến phố chuyên doanh hàng tơ lụa tại phố Hàng Gai

PGS.TS.Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2006

* Đề hợp tác với bên ngoàinăm 2007

 1.  

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Lâm đến 2020.

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Nghiên cứu luận cứ xây dựng chính sách đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập nông nghiệp - nông thôn tỉnh Vĩnh Phú.

(K.NN&PTNT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Tây Hồ đến năm2020

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

(BGH)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận Tây Hồ đến năm2020

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa

(P.QLKH&HTQT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quân Hoàng Mai đến năm 2020

PGS.TS.Lê Huy Đức

(K.KH&PT)

2007

 1.  

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020.

TS.Lê Anh Tuấn

(P.QLKH&HTQT)

2007

 1.  

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho phát triẻn các ngành kinh tế tỉnh Hà Tây đến năm 2010

GS.TS KH.Lương Xuân Quỳ

(T/c KT&PT)

2007

 1.  

Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

PGS.TS.Phạm Thị Quý

(T/c KT&PT)

2007

 1.  

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2020

PGS.TS.Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007

 1.  

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm đến năm 2020

PGS.TS.Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007

 1.  

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ba Đỡnh đến năm 2020

PGS.TS.Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007

 1.  

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn đến năm 2020

PGS.TS.

Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007

 1.  

Xác định chi phí đào tạo đại học ở Việt Nam

PGS.TS.

Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007

 1.  

Giải phápp thu hút đầu tư đối với tỉnh Thừa Thiên Huế

PGS.TS.

Nguyễn Văn Áng

(V.NKT&PT)

2007