Vài nét cơ bản về hoạt động khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2006-2011

Ngày đăng: 01/12/2011 11:14:34

Khoa Quản trị kinh doanh thành lập từ năm 1956, là một trong những khoa lớn của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ chính là đào tạo đại học, cao học, tiến sỹ về Quản trị kinh doanh và Kinh tế công nghiệp; nghiên cứu khoa học, tư vấn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp; cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cho Khoa, Trường và nhiều cơ quan khác. Cán bộ, giảng viên cơ hữu hiện có của Khoa là 50, trong đó có 2 giáo sư, 8 phó giáo sư, 17 tiến sỹ và 29 thạc sỹ. Số sinh viên đã tốt nghiệp tại Khoa ở các bậc đào tạo, các hệ khác nhau là 18.500. Số sinh viên hiện đang tham gia đào tạo các hệ hiện tại khoảng 5000 sinh viên.  
         
Những thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ của Khoa trong 5 năm 2006-2011: Chủ nhiệm (hoặc phó chủ nhiệm) gần 40 đề tài các cấp, trong đó có 03 đề tài cấp nhà nước (đáng chú ý là đề tài Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường, nghiệm thu năm 2010), hơn 20 đề tài cấp Bộ, hoặc tương đương (đáng chú ý là đề tài Kinh tế Việt Nam qua các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện; tái lập doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và quản trị công ty…); xuất bản 2 quyển sách chuyên khảo của Khoa (Quản trị kinh doanh – Những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2009 và Quản trị kinh doanh đương đại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2011); 03 số Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 2 liên tục trong các năm 2009, 2010 và 2011; chủ trì tổ chức 04 hội thảo khoa học (trong đó đáng chú ý là Hội thảo quốc gia về Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh). Khoa liên tục nhận được giấy khen của Nhà trường về thành tích nghiên cứu khoa học cho tập thể giáo viên và tập thể sinh viên Khoa trong các năm 2007-2010. Cá nhân GS.TS Nguyễn Kế Tuấn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích nghiên cứu khoa học 5 năm 2006-2010.

Sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Khoa: Hàng năm có 100% giáo viên Khoa đảm bảo định mức NCKH theo quy định của Trường, nhiều giảng viên vượt định mức NCKH trong điều kiện mức đảm nhận giảng dạy khá lớn. Một số giảng viên trẻ đã vươn lên chủ trì các đề tài cấp Bộ (TS. Trương Thị Nam Thắng, Ths. Hoàng Thị Thanh Hương). Nhiều hợp đồng nghiên cứu hoặc hợp đồng tư vấn cho bên ngoài được nghiệm thu với chất lượng tốt.   
   
Phát triển mạng lưới hợp tác nghiên cứu: Các đề tài thuộc Dự án Saint Mary - Canada; trao đổi Khoa học với Đại học Tokyo - Nhật Bản, Đại học Dundee – Vương quốc Anh, Đại học Taxas Pan American và Đại học Long Beach, California – Hoa Kỳ; Dự án nước sạch và môi trường khu công nghiệp – Cộng hòa Liên Bang Đức.    

Những định hướng chủ yếu trong giai đoạn sắp tới: Tiếp tục biên soạn sách chuyên khảo; tạp chí số chuyên đề; phát triển đề tài các cấp và đề tài hợp tác với nước ngoài; gia tăng khả năng thắng thầu đề tài cấp Bộ; huy động rộng rãi lực lượng giảng viên tham gia NCKH.    

Dưới đây là tổng hợp một số kết quả và hình ảnh hoạt động khoa học của Khoa giai đoạn 2006-2011:
1. Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học do các giảng viên của Khoa chủ nhiệm hoặc tham gia giai đoạn 2006 – 2011

TT

Cấp quản lý đề tài

Số lượng

1.

Cấp Nhà nước

11

2.

Cấp Bộ

55

3.

Cấp Cơ sở

42

4.

Cấp Thành phố

22

5.

Tư vấn

7

2. Tổng hợp kết quả biên soạn giáo trình, học liệu của Khoa
giai đoạn 2006 - 2011

TT

Học liệu

Số lượng

1.

Giáo trình, bài giảng

27

2.

Sách tham khảo, chuyên khảo

42

3.

Sách hướng dẫn, sách bài tập

7

3. Tổng hợp bài báo đăng trên các tạp chí khoa học và báo cáo khoa học
tham gia hội thảo giai đoạn 2006-2011

TT

Bài báo, báo cáo

2006

2007

2008

2009

2010

10/2011

Tổng cộng

1.

Bài báo khoa học đăng tạp chí

38

17

21

55

42

24

197

2.

Báo cáo khoa học tham gia Hội thảo, Hội nghị

3

7

17

26

37

38

128

 


Hội thảo về đào tạo tại Đà Nẵng, tháng 7 năm 2010

Tập huấn về phương pháp giảng dạy tại Quảng Ninh, tháng 5 năm 2010

 
Hội thảo quốc gia về chương trình đào tạo cử nhân QTKD tại Hà Nội, tháng 10 năm 2011

 

  PGS.TS Lê Công Hoa
 Trưởng khoa Quản trị kinh doanh