Thông báo Về việc: kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt 1- 2012

Ngày đăng: 03/02/2012 8:0:3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
______________

Số: 63/ĐHKTQD - QLĐT
   Về việc: KH xét công nhận tốt nghiệp đợt 1- 2012                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
             _________________________

Hà nội, ngày 02 tháng 02  năm 2012

KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
ĐỢT 1 NĂM 2012

Kính gửi:  Trưởng Khoa, Viện Quản lý sinh viên
       Trưởng các Phòng

            Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường, Nhà trường dự kiến cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 vào ngày 27 tháng 03 năm 2012 (Thứ Ba).
Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng Khoa, Viện Quản lý sinh viên (QLSV), Trưởng các Phòng thực hiện một số công việc sau đây:
1. Trưởng Khoa, Viện QLSV
1.1. Đôn đốc các Bộ môn nhập điểm thi học phần, điểm chuyên đề thực tập học kỳ I năm học 2011- 2012 lên mạng quản lý đào tạo.
1.2. Thông báo đến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2012, làm đơn đề nghị  công nhận tốt nghiệp (mẫu đơn kèm theo); chỉ những sinh viên làm đơn đề nghị, Hội đồng Khoa, Viện QLSV mới xét và đề nghị Nhà trường.
1.3. Điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp
a) Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành; điểm Trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 điểm trở lên;
b) Không đang trong thời gian học nâng điểm;
c) Có đủ các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Chứng chỉ Chính trị đầu khóa học và đã khám sức khỏe;
d) Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị đình chỉ học tập năm cuối khoá;
e) Nộp đủ học phí và lệ phí theo quy định của Trường.
1.4. Sinh viên có hạng tốt nghiệp xuất sắc hoặc giỏi sẽ bị giảm một bậc nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây:
- Có khối lượng tín chỉ phải thi lại, học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo toàn Trường trở lên trong thời gian học.
1.5. Các Khoa, Viện QLSV tổ chức họp Hội đồng xét và đề nghị Nhà trường công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Biên bản cuộc họp và Danh sách sinh viên đề nghị Trường xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 gửi cho Phòng QLĐT (đồng chí Trương Minh Cứ) trước ngày 10 tháng 03 năm 2012.
1.6. Nộp lệ phí xét công nhận tốt nghiệp và mua phôi bằng về Phòng Tài chính - Kế toán và photo 01 bản gửi Phòng QLĐT (đồng chí Trương Minh Cứ)
2. Phòng Công tác chính trị và QLSV
a) Tập hợp, xét và chuyển điểm rèn luyện của sinh viên về Phòng QLĐT, chậm nhất trước ngày 10 tháng 03 năm 2012;
b) Xác nhận sơ yếu lý lịch tốt nghiệp.
3. Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí
            Gửi kết quả thanh tra, xử lý các sinh viên vi phạm quy chế thực tập và viết chuyên đề về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 10 tháng 03 năm 2012 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
4. Phòng Tài chính - Kế toán
a) Phối hợp với Phòng QLĐT; các Khoa, Viện QLSV kiểm tra, đôn đốc sinh viên nộp học phí và lệ phí theo quy định. Phòng Tài chính - Kế toán gửi Danh sách sinh viên còn nợ học phí về các Khoa, Viện QLSV và Phòng QLĐT trước ngày 10 tháng 03 năm 2012.
b) Thực hiện thanh toán cho các khâu công việc theo quy định.
5. Phòng QLĐT là đơn vị Thường trực đầu mối
a) Tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp từ các Hội đồng Khoa, Viện QLSV và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để báo cáo Hội đồng Nhà trường;
b) Chuẩn bị báo cáo kết quả xét tốt nghiệp trình Hội đồng Nhà trường tại cuộc họp Hội đồng, dự kiến họp ngày 27 tháng 03 năm 2012 (Thứ Ba);
c) Kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký Bảng điểm của sinh viên;
d) In Bằng tốt nghiệp cho sinh viên;
e) Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp.
6. Các Phòng liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 cho sinh viên đúng quy định và tiến độ thời gian.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng QLĐT để báo cáo Hiệu trưởng và cùng giải quyết.

Nơi nhận:
- Như đề gửi
- GS. Nam (để báo cáo)
- GS. Trung (để chỉ đạo)
- Lưu TH, QLĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung

 

Các file đính kèm: