Kết luận giao ban tuần 02 Ngày 13-01-2012

Ngày đăng: 07/02/2012 15:43:50

 

KẾT LUẬN GIAO BAN TUẦN: 02

NGÀY 13/01/2012

Người chủ trì:

GS.TS. Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng

Thành phần:

Các đồng chí: Nam (Hiệu trưởng), Đạt (Phó Hiệu trưởng) đi công tác; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;  Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCCB, TC-KT, CTCT & QLSV, QLĐT, QLKH, HTQT, TTr ĐBCLGD&KT, QTTB, HTQT, ĐH Tại chức, Viện ĐTQT, Viện SĐH, Viện QTKD, Viện CNTTKT, TT DVHTĐT, TT TTTV, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CCTT CLC&POHE,  Bảo vệ, VPĐU (đ/c Tuệ).

 

Các vấn đề kết luận tại hội nghị giao ban:

1.            Tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc toạ đàm với Bộ trưởng;

2.            Các đơn vị thực hiện kế hoạch đối ngoại nhân dịp Tết;

3.            Các đơn vị chuẩn bị tích cực cho Hội nghị CBCC, Hội nghị giao KH;

4.            Làm tốt công tác thi (liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy) và IBD.

PHÒNG TỔNG HỢP