Kết luận giao ban tuần 03 Ngày 19-01-2012

Ngày đăng: 07/02/2012 15:44:34

 

KẾT LUẬN GIAO BAN TUẦN: 03

NGÀY 19/01/2012

Người chủ trì:

GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng

Thành phần:

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng (Đ/c Nghĩa đi công tác); Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;  Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCCB, TC-KT, QLĐT, QLKH, TTr ĐBCLGD&KT, QTTB, HTQT, ĐH Tại chức, Viện ĐTQT, Viện SĐH, Viện QTKD, Viện CNTTKT, TT DVHTĐT, TT TTTV, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CCTT CLC&POHE,  Bảo vệ, VPĐU (đ/c Tuệ).

Vắng: CTCT & QLSV

 

Các vấn đề kết luận tại hội nghị giao ban:

1.            GS.TS Trần Thọ Đạt chỉ đạo triển khai biên tập ý kiến đóng góp với Bộ theo: 1) ý kiến về ngành GDĐH chung, 2) Ý kiến về nhà trường và 3) các loại khác;

2.            Tổ chức Gặp mặt đầu năm và lễ miting kỷ niệm 3/2;

3.            Tổ chức kiểm tra giảng đường đầu năm;

4.            Phòng TH tổng hợp kế hoạch trực Tết; các đơn vị thực hiện tốt phân công trực Tết, niêm phong, tắt điện.

PHÒNG TỔNG HỢP