Kết luận giao ban tuần 06 Ngày 10-02-2012

Ngày đăng: 18/02/2012 15:52:23

 

KẾT LUẬN GIAO BAN TUẦN: 06

NGÀY 10/02/2012

Người chủ trì:

GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng

Thành phần:

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;  Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCCB, TC-KT, QLĐT, QLKH, CTCT & QLSV, TTr ĐBCLGD&KT, QTTB, HTQT, Viện ĐTQT, Viện SĐH, Viện QTKD, Viện CNTTKT, TT DVHTĐT, TT TTTV, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CCTT CLC&POHE,  Bảo vệ, VPĐU (đ/c Tuệ).

Vắng: K.ĐH Tại chức

 

Các vấn đề kết luận tại hội nghị giao ban:

1. Phó Hiệu trưởng GS.TS Phan Công Nghĩa chỉ đạo P. Bảo vệ và các đơn vị liên quan về việc kiểm tra thẻ, đảm bảo ANTT trong khu làm việc và toàn trường; P.TT ĐBCLGD&KT kiểm tra và thanh tra việc đeo thẻ của cán bộ giảng viên;

2. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành giờ giấc lao động của cán bộ, viên chức trong đơn vị;

3. Thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật đối với trường hợp vi phạm tại P.CTCT&QLSV;

4. Phó Hiệu trưởng GS.TS Phạm Quang Trung chỉ đạo P.QLĐT, P.HTQT và các đơn vị liên quan để đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam - Quốc tế;

5. Chuẩn bị có phương án phần mềm mới về quản lý Tài chính;

6. Về CFVG: Trường ủng hộ quan điểm đề nghị 2 Chính phủ ký Thoản thuận mới;

7. Chuẩn bị tốt cho Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2012.  Các đơn vị có liên quan tập trung chuẩn bị tốt các công việc được giao. Giành nhiều thời gian của Hội nghị cho thảo luận và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2012. Kết hợp trao các danh hiệu khen thưởng bậc cao cho tập thể và cá nhân tại Hội nghị;

8. P.QTTB nghiên cứu và đề xuất có hàng rào ngăn Trung tâm DVHTĐT với khu làm việc để đảm bảo ANTT chung;

9. P.QLĐT có kế hoạch cụ thể về in giáo trình trọng điểm cũng như họp Hội đồng KH&ĐT để xét các chương trình đào tạo;

10. Phó Hiệu trưởng GS.TS Trần Thọ Đạt chỉ đạo P.HTQT và các đơn vị có hoạt động HTQT xây dựng cơ chế làm việc chung (ngày 15/3 xong và báo cáo Hiệu trưởng);

11. Viện CNTTKT và P.QLKH đề xuất đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm lấy ý kiến phản hồi của người học (đơn vị liên quan: P.QLĐT, P.TTĐBCLGD&KT, v.v..)./.

PHÒNG TỔNG HỢP