Kết luận giao ban tuần 07 Ngày 17-02-2012

Ngày đăng: 18/02/2012 15:54:50

 

KẾT LUẬN GIAO BAN TUẦN: 07

NGÀY 17/02/2012

Người chủ trì:

GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng

Thành phần:

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng, (Đ/c Trung đi công tác); Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;  Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCCB, TC-KT, QLĐT, QLKH, CTCT & QLSV, TTr ĐBCLGD&KT, QTTB, HTQT, Viện ĐTQT, Viện SĐH, Viện QTKD, Viện CNTTKT, TT DVHTĐT, TT TTTV, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CCTT CLC&POHE,  Bảo vệ, VPĐU (đ/c Tuệ).

Vắng: P.QTTB

 

Các vấn đề kết luận tại hội nghị giao ban:

1. Nâng cao ý thức tiết kiệm chung, triệt để tiết kiệm điện, tránh lạm dụng các phương tiện sử dụng nhiều điện;

2.  P.QTTB, P.Bảo vệ nghiên cứu thiết kế lối đi bộ tại cổng khu làm việc N7, tăng cường kiểm tra thẻ;

3.  Trường chủ trương vận động tài trợ để xuất bản giáo trình. Giao P.QLĐT là đầu mối;

4. Chuẩn bị Hội nghị hè năm 2012 với chủ đề và nghiên cứu khoa học. Giao Phó Hiệu trưởng GS.TS Trần Thọ Đạt nghiên cứu và xác định chủ đề cụ thể. Địa điểm (dự kiến) tại Ninh Bình, giao P.TCCB và CĐ nghiên cứu đề xuất mở rộng thành phần tham gia Hội nghị;

5.  P.QLĐT nghiên cứu kỹ các văn bản tuyển sinh 2012 để chủ động chuẩn bị tốt cho công tác này.

PHÒNG TỔNG HỢP