Môi Trường Làm Việc

10 tháng 09, 2016

Môi trường làm việc năng động đối với cán bộ, viên chức và nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của nhà trường. Môi trường làm việc năng động đối với cán bộ, viên chức và nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của nhà trường.

Chế Độ Chính Sách

10 tháng 09, 2016

Các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và nhân viên của nhà trường.

Nhân Sự

10 tháng 09, 2016

Trường Đại học Kinh tế quốc dân rất chú trọng việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu, coi đây là nền tảng để thực hiện mục tiêu đào tạo chất lượng cao.

Cơ Hội Phát Triển

10 tháng 09, 2016

Việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức Trường Đại học Kinh tế quốc dân được thực hiện gắn với chủ trương...
Top